دولت محترم مدعی است ظرف مدت دو هفته توانسته تمام کسانی را که نیازمند در یافت یارانه بنزین هستند شناسایی کند.
در حالی که واقعیت  امر چنین نیست. 
بسیاری از کسانی که نیازمند واقعی هستند از دایره  پرداخت یارانه بنزین بیرون مانده اند.
و بر عکس  بسیاری نیز که در سطح متمولین جامعه قرار دارند یارانه بنزین در یافت کرده اند.
اما اصرار  دولت بر شناسایی نیاز مندان واقعی در دوهفته این سوال را پیش
 می آورد که اگر دولت چنین تواتی دارد چرا در شش سال نتوانست سه دهک  ثروتمندان را برای حذف یارانه شناسایی کند  و هر سال به بهانه تا توانی در شناسایی ثروتمندان قانون مصوب مجلس را اجرا نکرد!!!
@roushan88

منبع : روشن88 |یارانه بنزین
برچسب ها : یارانه ,شناسایی ,بنزین ,یارانه بنزین